Liên hệ | Sitemap  
12/04/2019

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC VÀ VẬN ĐỘNG TÔN TẠO

GIẾNG LÀNG HOẠCH THÔN NĂM 2019.

Căn cứ vào điểm 9, Điều 3, Chương II của Quy ước làng Hoạch thôn năm 2017.

Được sự nhất trí của cấp ủy chi bộ ngày 4/4/2019, Hội nghị thôn (làng) ngày 10/4/2019 tại  đình  Làng  Hoạch thôn  đã bầu Ban Tổ chức và vận động tôn tạo Giếng làng Hoạch thôn, danh sách cụ thể như sau:

1. Ông: HOÀNG VĂN HÒA,  Bí thư  Chi Bộ - Thôn trưởng – Kiêm trưởng làng làm Trưởng ban

2. Ông: LÊ VĂN TÚ, Phó Bí thư Chi Bộ - Trưởng ban công tác MT thôn Làm Phó Ban

3. Ông: TRỊNH HƯNG ĐỊNH,  Hội Người cao tuổi ban viên

4. Ông : NGUYỄN HỒNG YÊN, Chi hội Trưởng CCB ban viên

5. Ông: LÊ XUÂN CẢNH, Chi hội thanh niên xung phong ban viên

6. Ông: LÊ XUÂN NHẪN, Chi hội cựu bộ đội Trường Sơn ban viên

7. Ông: LÊ VĂN SANG CHUM, Trưởng Giáo họ Hoạch thôn

8. Ông: LÊ QUANG ĐẠT, Thanh tra nhân dân ban viên

9. Ông: PHẠM VĂN LIỆU Thư Ký – Kiêm thủ quỹ

10. Anh: LÊ XUÂN THỊNH, Bí thư Đoàn Thanh niên chi đoàn –Thông tin thông báo

11. Bà: LÊ THỊ MAI, Chi Hội Phụ nữ ban viên

12. Bà: TRỊNH THỊ THIÊM, Chi hội ND ban viên

13. Chỉ đạo: BCH Chi ủy chi bộ và Đảng Ủy viên (Ông) TRỊNH NGỌC CHUẨN, (Ông) TRỊNH DŨNG TIẾN

14. Đại diện con em xa quê:

Khu vực phía nam: (Anh): LÊ TRỌNG VƯƠNG Ban liên lạc HĐH Phía nam

Khu vực Hà Nội: (Anh) LÊ ĐỨC NAM

Thành Phố Thanh Hóa : (Anh) LÊ MINH THU

Con em kiều bào, lao động và công tác nước ngoài: (Anh) LÊ HỮU GIÁP.


Các bài viết khác
Làng Hoạch Thôn, xã Định Tăng, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
langhoachthon.com@gmail.com
www.hoachthon.com